Τράπεζα Χανίων: Αβεβαιότητα για την τελική έκβαση των αγωγών για το «Αποδίδω»

TRAPEZA-XANION

Αβέβαιη, ως προς την τελική τους έκβαση, χαρακτηρίζει η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων  την εξέλιξη των εκκρεμών απαιτήσεων και δικαστικών αγωγών κατά της Τράπεζας. Πρόκειται, ουσιαστικά, για τις δικαστικές αγωγές που αφορούν τα προγράμματα «Χρυσή Επένδυση»  και «Αποδίδω» 

Στις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2015, η Τράπεζα Χανίων επισημαίνει χαρακτηριστικά -στη σελίδα 83- τα εξής: «Υπάρχουν ορισμένες εκκρεμείς απαιτήσεις και δικαστικές αγωγές κατά της Τράπεζας. Στις επιβεβαιωτικές επιστολές των Νομικών Συμβούλων της Τράπεζας προς τους Ορκωτούς Ελεγκτές αναφέρεται ότι δεν μπορεί να γίνει την παρούσα χρονική στιγμή ασφαλής εκτίμηση για την έκβαση των υποθέσεων αυτών εφόσον βρίσκονται σε αρχικό στάδιο. Η εξέλιξη των υποθέσεων αυτών εξαρτάται από τα πραγματικά και νομικά περιστατικά και υπάρχει αβεβαιότητα ως προς την τελική έκβασή τους».   

TRAPEZA-XANION-KEIMENO

ΕΞΩΔΙΚΟ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΧΡΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ» ΚΑΙ «ΑΠΟΔΙΔΩ» 

Την ίδια ώρα, δικηγορικό γραφείο απέστειλε στους πελάτες του, συμμετέχοντες στα προγράμματα «Χρυσή Επένδυση» και «Αποδίδω», εξώδικο, το οποίο αναμένεται να υπογράψουν και να αποστείλουν στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, ενόψει της Γενικής της Συνέλευσης. 

Στο εξώδικο επισημαίνονται τα εξής:

«Ενόψει της ανακοινωθείσας τακτικής γενικής συνέλευσης της τράπεζας που θα λάβει χώρα την 29η Ιουνίου 2016 (και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας την 6η, άλλως στις 13η Ιουλίου 2016) οφείλουμε να σας ενημερώσουμε, δηλώσουμε και καταστήσουμε γνωστά τα κάτωθι: 

1)  Ουδείς από τους υπογράφοντες την παρούσα (στο εξής «οι καταθέτες») αναγνωρίζει ότι κατέχει με τη θέλησή του, κατόπιν δικής του ελεύθερης συνειδητής επιλογής, οποιοδήποτε μερίδιο της τράπεζας, πλην της υποχρεωτικής μερίδας, με την οποία και απέκτησε την ιδιότητα του μεριδιούχου. Ανέκαθεν αποτελούσε σταθερή και μοναδική επιλογή μας η συναλλαγή μας με την τράπεζα με την ιδιότητα του καταθέτη. Τους ισχυρισμούς μας αυτούς μέλλει να κρίνει συντομότατα η Ελληνική Δικαιοσύνη. Σας είναι, άλλωστε, γνωστό ότι ήδη έχει εγερθεί τέτοια αγωγή, στα πλαίσια της οποίας τέτοια ζητήματα θα κριθούν. 

2)  Με βάση τα παραπάνω, επιθυμούμε όλοι εμείς οι καταθέτες να καταστήσουμε σαφές προς την τράπεζα πως, γενόμενοι αποδέκτες της άνω προσκλήσεως σε γενική συνέλευση, καταρχήν σε περίπτωση κατά την οποία παραστούμε σε αυτή, η παρουσία μας θα είναι αποτέλεσμα αποκλειστικά και ΜΟΝΟ της ιδιότητας του μεριδιούχου κατά μια (1) υποχρεωτική μερίδα (ήτοι της μερίδας την οποία είχαμε υποχρεωτικά ως συναλλασσόμενοι) και ΟΥΧΙ στο σύνολο των λοιπών μεριδίων, που όπως πολύ πρόσφατα πληροφορηθήκαμε, μας χρεώνετε ως τμήμα της ΧΕ αρχικά για κάποιους από εμάς και εν συνεχεία του προγράμματος «Αποδίδω». 

Ουδόλως αναγνωρίζουμε την ιδιότητα του μεριδιούχου κατά τις υπερβάλλουσες πλασματικές μερίδες και η όποια τυχόν συμμετοχή μας στη γενική συνέλευση και η όποια προς εσάς αναφορά μας θα πρέπει ως τέτοια ακριβώς να καταγραφεί και τελικώς να εκλαμβάνεται. 

3)  Ζητάμε με την παρούσα όπως το ΔΣ στην γενόμενη ΓΣ εξηγήσει πως και γιατί από τον Ιούνιο του 2016 οπότε και εγκρίθηκε ως αποτιμούμενη ορθά η ονομαστική αξία του μεριδίου της τράπεζας στα 14 ευρώ και η αγοραστική αξία αυτού στα 35 ευρώ, φτάσαμε εντός 3-4 μηνών να μιλάμε πλέον για ονομαστική αξία 3 ευρώ και τιμή διάθεσης (όχι εξαγοράς μιας και αυτή δεν διενεργείται πλέον) 14 ευρώ. Προς τούτο και με βάση όσα παρακάτω αιτούμαστε και ενδεχομένως να αναφέρουμε και κατά τη συζήτηση, δηλώνουμε πως δεν παρέχουμε την έγκρισή μας στην απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών του Συνεταιρισμού από κάθε ευθύνη σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, τα πεπραγμένα και τη διαχείριση των υποθέσεων του Συνεταιρισμού γενικά για τη χρήση 2015 (Θέμα 5 της ημερήσιας διάταξης). 

4)  Πέραν των παραπάνω, ως κάτοχοι έκαστος εξημών μιας μερίδας, θέτουμε υπόψιν σας το αίτημα μας, όπως η τράπεζα σας παράξει δημόσια, αναλυτική και αποτελεσματική πληροφόρηση ΠΡΙΝ από την διενέργεια της συνέλευσης σχετικά με το θέμα 7 περί τροποποίησης του άρθρου 11 του καταστατικού, παρ. 1 εδ. 1 το οποίο σήμερα έχει ως εξής: «Έννοια και προσδιορισμός του όρου «πραγματική αξία» της συνεταιριστικής μερίδας – Αναπροσαρμογή της αξίας που αναλογεί σε κάθε συνεταιριστική μερίδα στην καθαρή περιουσία που προκύπτει από τον ισολογισμό κάθε χρήσης. 

1.  Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος καταστατικού και των διατάξεων της νομοθεσίας που αφορούν τον υπολογισμό της αξίας της συνεταιριστικής μερίδας του Συνεταιρισμού, ο όρος «πραγματική αξία της συνεταιριστικής μερίδας», ο οποίος χρησιμοποιείται στις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, ορίζεται ότι όπου αναφέρεται ο όρος αυτός παριστά και προσδιορίζει την αξία της συνεταιριστικής μερίδας που υποχρεούνται να καταβάλλουν οι συνεταίροι όταν αποκτούν από το Συνεταιρισμό μία ή περισσότερες συνεταιριστικές μερίδες ή που δικαιούνται να λάβουν όταν τους αποδίδεται ή όταν ρευστοποιούν μία ή περισσότερες συνεταιριστικές μερίδες και ειδικότερα παριστά και προσδιορίζει: 

1.α.  Τόσο το συνολικό ποσό που θα δικαιούνται να λαμβάνουν, κάθε φορά και σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στις σχετικές διατάξεις του καταστατικού για κάθε συνεταιριστική μερίδα που έχουν, οι συνεταίροι που αποχωρούν ή αποκλείονται από το Συνεταιρισμό, οι κληρονόμοι του συνεταίρου που απεβίωσε, και οι συνεταίροι που ρευστοποιούν προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες χωρίς να αποχωρούν από το Συνεταιρισμό. 

1.β.  Όσο και το συνολικό ποσό που θα υποχρεούνται να καταβάλουν, κάθε φορά και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού, για κάθε συνεταιριστική μερίδα που θα αποκτούν οι νεοεισερχόμενοι συνεταίροι ή οι ήδη συνεταίροι που θα αποκτούν προαιρετικές μερίδες (το οποίο συνολικό ποσόαπαρτίζεται από την ονομαστική αξία της συνεταιριστικής μερίδας και από την πέραν αυτής εισφορά, η οποία θα είναι ίση με τη διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας της συνεταιριστικής μερίδας και της αξίας της συνεταιριστικής μερίδας που αναλογεί στην καθαρή περιουσία του συνεταιρισμού που προκύπτει από τον ισολογισμό της τελευταίας χρήσης, όπως η τελευταία θα έχει αναπροσαρμοσθεί κάθε φορά όπως ειδικότερα ορίζεται παρακάτω». 

Ποια είναι η συγκεκριμένη πρόταση του ΔΣ για την τροποποίηση και σε τι θα αλλάξει ο καταστατικός τρόπος υπολογισμού της πραγματικής αξίας της συνεταιριστικής μερίδας; Αυτό, οφείλει η τράπεζά σας να το ενημερώσει για να το γνωρίζουμε πριν τη διενέργεια της ΓΣ και όχι να το ανακοινώσει ως τετελεσμένο κατά τη συζήτηση. Αυτό επιβάλλει η διαφάνεια και η καλή πίστη 
στις συναλλαγές, ομού μετά των αρχών της χρηστής διοίκησης που διέπει ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. 

5)  Με την παρούσα, επίσης αιτούμαστε όπως μας ενημερώσετε εγγράφως και ειδικώς εάν έχει γίνει εντός του έτους 2015 οποιαδήποτε ρευστοποίηση συνεταιριστικών μεριδίων, σε ποια έκταση (αριθμός μεριδίων) και πότε (ανά μήνα). Υπενθυμίζεται πως το δικαίωμα μας αυτό προκύπτει από το ίδιο το καταστατικό με βάση το οποίο θεμελιώνεται επίσης το δικαίωμα μας να 
ζητήσουμε (αρ. 9 παρ. 2) από την τράπεζα σας αντίγραφο των πρακτικών της ΓΣ με την οποία έχουν επικυρωθεί οι ρευστοποιήσεις αυτές (αρ. 12 παρ. 7). Το έννομο συμφέρον όλων μας για τη διά της παρούσης υποβολή των άνω αιτήσεων είναι άμεσο, οικονομικό, ηθικό και πρόδηλο και άπτεται προφανώς της ορθής εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας στα ζητήματα της κεφαλαιακής επάρκειας καθώς και των καταστατικών προβλέψεων όπου στο άρθρο 12 καθιερώνονται ειδικές διαδικασίες ρευστοποίησης μεριδίων. Πολύ περισσότερο, δε, άπτεται του ενδιαφέροντος κάποιων εξ ημών οι οποίοι λάβαμε απορριπτική απάντηση σε αίτημα για ρευστοποίηση μεριδίων μόλις αντιληφθήκαμε ότι αντί για καταθέτες η τράπεζά σας μας ελόγιζε μεριδιούχους! 

Ρητώς επιφυλασσόμαστε παντός δικαιώματός μας». 

Δείτε το εξώδικο 

1 σχόλιο

  • Κουνάλης Κων/νος Reply

    28 Ιουνίου 2016 at 00:56

    Να ‘σαι καλά Γεωργακάκη! Ένα φλέγον θέμα το οποίο απασχολεί χιλιάδες Χανιώτες αυτή τη στιγμή, τους οποίους μας μετέτρεψε η τράπεζα εν αγνοία μας σε τζογαδόρους, αλλάζοντας εν μια νυκτί (για το καλό μας) το πρόγραμμα από »Χρυσή Επένδυση» στο τοξικό «Αποδίδω» με απώτερο σκοπό την μετατροπή μας σε υποχείρια της Τράπεζας και την αρπαγή των κεφαλαίων μας κατά 90%. Πλησιάζει το μισό εκατομμύριο ευρώ η διαφημιστική καμπάνια της τράπεζας (από τον ιδρώτα μας) για ν’ακούμε κάθε μέρα από όλα τα μέσα ενημέρωσης για το πόσο καλή τράπεζα είναι και πόσο σκέφτεται τον άνθρωπο και τον τόπο. Κανείς δεν ρώτησε όλους αυτούς τους ανθρώπους που είχανε επενδύσει ότι είχανε και δεν είχανε, τους κόπους μιας ζωής, πεπεισμένοι ότι όλα γίνονται για το καλό τους και τα χάσανε όλα. Να ‘ναι καλά και οι δικηγόροι από την Κοζάνη οι οποίοι είναι και οι μόνοι που προς το παρόν μας έχουν ανοίξει τα μάτια, στηρίζουν την προσπάθεια και κοινοποίησαν και αυτό το εξώδικο. Η υπόθεση έχει πολύ συνέχεια ακόμα και ελπίζουμε όλοι ότι θα λειτουργήσει τελικά τουλάχιστον η δικαιοσύνη σ’αυτόν τον τόπο.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register

Επιστροφή στην κορυφή