Προσλήψεις στα ΙΕΚ τουρισμού | 13 θέσεις στο ΙΕΚ Ηρακλείου

iek-toyrismoy

Προκήρυξη για την πρόσληψη, με τη διαδικασία της επιλογής, συνολικά 86 ατόμων ως εκπαιδευτικό προσωπικό, που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) κατ’ ανώτατο όριο μηνών, για κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΙΕΚ) αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ως εξής:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΕΚ ΙΕΚ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί

-Δύο (2) θέσεις ωρομίσθιων Αγγλικών (ΠΕ)

-Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γαλλικών (ΠΕ)

-Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γερμανικών (ΠΕ)

-Τέσσερεις (4) θέσεις ωρομίσθιων Τουριστικών Επιχειρήσεων (TE)

-Μία (1) θέση ωρομίσθιου Οικονομικών (ΠΕ)

-Μία (1) θέση ωρομίσθιων Ζαχαροπλαστικής Τέχνης (ΔΕ)

-Τρεις (3) θέσεις ωρομίσθιων Μαγειρικής Τέχνης (ΔΕ)

ΣΥΝΟΛΟ: 13 άτομα

ΙΕΚ ΡΟΔΟΥ

Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί

-Μία (1) θέση ωρομίσθιου Αγγλικών (ΠΕ)

-Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γαλλικών (ΠΕ)

-Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γερμανικών (ΠΕ)

-Μία (1) θέση ωρομίσθιου Οικονομικών (ΠΕ)

-Δύο (2) θέσεις ωρομίσθιων Τουριστικών Επιχειρήσεων με έμφαση στα Επισιτιστικά (TE)

-Δύο (2) θέσεις ωρομίσθιων Τουριστικών Επιχειρήσεων με έμφαση στα Ξενοδοχειακά (TE)

-Μία (1) θέση ωρομίσθιου Ζαχαροπλαστικής (ΔΕ)

-Τέσσερις (4) θέσεις ωρομίσθιων Μαγειρικής Τέχνης (ΔΕ)

ΣΥΝΟΛΟ: 13 άτομα

ΙΕΚ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί

-Μία (1) θέση ωρομίσθιου Αγγλικών (ΠΕ)

-Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γαλλικών (ΠΕ)

-Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γερμανικών (ΠΕ)

-Δύο (2) θέσεις ωρομίσθιων Τουριστικών Επιχειρήσεων (TE)

-Δύο (2) θέσεις ωρομίσθιων Μαγειρικής Τέχνης (ΔΕ)

-Μία (1) θέση ωρομίσθιου Τεχνικού Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων (ΔΕ)

ΣΥΝΟΛΟ: 8 άτομα

ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κρήτης

Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί

-Μία (1) θέση ωρομίσθιου Αγγλικών (ΠΕ)

-Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γαλλικών (ΠΕ)

-Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γερμανικών (ΠΕ)

-Μία (1) θέση ωρομίσθιου Οικονομικών (ΠΕ

-Δύο (2) θέσεις ωρομίσθιων Τουριστικών Επιχειρήσεων (TE)

-Μία (1) θέση ωρομίσθιου Τεχνολόγων Τροφίμων (TE)

-Μία (1) θέση ωρομίσθιου Ζαχαροπλαστικής Τέχνης με έμφαση στη Ζαχαροπλαστική (ΔΕ)

-Μία (1) θέση ωρομίσθιου Ζαχαροπλαστικής Τέχνης με έμφαση στην Αρτοποιία (ΔΕ)

-Τέσσερις (4) θέσεις ωρομίσθιων Μαγειρικής Τέχνης (ΔΕ)

ΣΥΝΟΛΟ: 13 άτομα

ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί

-Μία (1) θέση ωρομίσθιου Αγγλικών (ΠΕ)

-Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γαλλικών (ΠΕ)

-Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γερμανικών (ΠΕ)

-Μία (1) θέση ωρομίσθιου Οικονομικών (ΠΕ)

-Τρεις (3) θέσεις ωρομίσθιων Τουριστικών Επιχειρήσεων (TE)

-Τρεις (3) θέσεις ωρομίσθιων Ζαχαροπλαστικής Τέχνης (ΔΕ)

-Τέσσερις (4) θέσεις ωρομίσθιων Μαγειρικής Τέχνης (ΔΕ)

ΣΥΝΟΛΟ: 14 άτομα

ΙΕΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί

-Μία (1) θέση ωρομίσθιου Αγγλικών (ΠΕ)

-Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γαλλικών (ΠΕ)

-Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γερμανικών (ΠΕ)

-Μία (1) θέση ωρομίσθιου Τουριστικών Επιχειρήσεων (TE)

-Τρεις (3) θέσεις ωρομίσθιων Μαγειρικής Τέχνης (ΔΕ)

-Μία (1) θέση ωρομίσθιου Τεχνικού Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων (ΔΕ)

ΣΥΝΟΛΟ: 8 άτομα

ΙΕΚ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ

Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί

-Μία (1) θέση ωρομίσθιου Αγγλικών (ΠΕ)

-Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γαλλικών (ΠΕ)

-Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γερμανικών (ΠΕ)

-Δύο (2) θέσεις ωρομίσθιων Τουριστικών Επιχειρήσεων (TE)

-Τρεις (3) θέσεις ωρομίσθιων Μαγειρικής Τέχνης (ΔΕ)

-Μία (1) θέση ωρομίσθιου Τεχνικού Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων (ΔΕ)

ΣΥΝΟΛΟ: 9 άτομα

ΙΕΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί

-Μία (1) θέση ωρομίσθιου Αγγλικών (ΠΕ)

-Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γαλλικών (ΠΕ)

-Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γερμανικών (ΠΕ)

-Μία (1) θέση ωρομίσθιου Οικονομικών (ΠΕ)

-Μία (1) θέση ωρομίσθιων Τουριστικών Επιχειρήσεων (TE)

-Τρεις (3) θέσεις ωρομίσθιων Μαγειρικής Τέχνης (ΔΕ)

ΣΥΝΟΛΟ: 8 άτομα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 86 άτομα

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΕΚ

Τα τυπικά προσόντα για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού των ΙΕΚ αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού ανά κατηγορία και ειδικότητα έχουν ως εξής:

Β.1.1. Εκπαιδευτικοί Οικονομικών (ΠΕ) Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών – Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (πρώην Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, μετονομασία με το Π.δ. 162/1998 άρθρο 1) ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ (μετονομάστηκε σε Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας με το Ν. 3027/2002, άρθρο 3 παρ. 1δ. αα.) ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής, μετονομασία με το Π.δ. 113/2002) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με κατεύθυνση στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών με κατεύθυνση στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές, μετονομασία με το Π.δ. 60/2008) ή Στατιστικής και Αναλογιστικών -Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (πρώην Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης, μετονομασία με το Π.δ. 24/2005 άρθρο 1) ή Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης του καταργηθέντος Παν/μίου Στερεάς Ελλάδος ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. Πτυχίο Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (όλες οι κατευθύνσεις) και πτυχίο Οικονομικών του Πανεπιστημίου της Κύπρου. Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ε.Α.Π. και ένα (1) έτος τουλάχιστον διδακτική εμπειρία

Β.1.2. Εκπαιδευτικοί Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ) Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και ένα έτος (1) τουλάχιστον διδακτική εμπειρία Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου της Κύπρου και ένα έτος (1) τουλάχιστον διδακτική εμπειρία

Β.1.3. Εκπαιδευτικοί Γαλλικής Γλώσσας (ΠΕ) Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής, ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και ένα (1) έτος τουλάχιστον διδακτική εμπειρία

Β.1.4. Εκπαιδευτικοί Γερμανικής Γλώσσας (ΠΕ) Πτυχίο Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπι-στημίων της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και ένα (1) έτος τουλάχιστον διδακτική εμπειρία

Β.1.5. Εκπαιδευτικοί Τουριστικών Επιχειρήσεων (TE) Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ΤΕΙ Τουρι-στικών Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε Σχολής Στελεχών Επιχειρήσεων, τμήμα Στελεχών Τουριστικών Επιχειρήσεων) ή Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ ή Α.Σ.Τ.Ε.Κ.) της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και τριετή (3) επαγγελματική προϋπηρεσία από την οποία το ένα (1) έτος τουλάχιστον πρέπει να είναι διδακτική

Β.1.6. Εκπαιδευτικοί Τουριστικών Επιχειρήσεων με έμφαση στα Επισιτιστικά (TE) Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ΤΕΙ Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε Σχολής Στελεχών Επιχειρήσεων, τμήμα Στελεχών Τουριστικών Επιχειρήσεων) ή Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαί¬δευσης (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ ή Α.Σ.Τ.Ε.Κ.) της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και τριετή (3) επαγγελματική προϋπηρεσία από την οποία το ένα (1) έτος τουλάχιστον πρέπει να είναι διδακτική

Β.1.7. Εκπαιδευτικοί Τουριστικών Επιχειρήσεων με έμφαση στα Ξενοδοχειακά (TE) Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ΤΕΙ Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε Σχολής Στελεχών Επιχειρήσεων, τμήμα Στελεχών Τουριστικών Επιχειρήσεων) ή Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ ή Α.Σ.Τ.Ε.Κ.) της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και τριετή (3) επαγγελματική προϋπηρεσία από την οποία το ένα (1) έτος τουλάχιστον πρέπει να είναι διδακτική

Β.1.8. Εκπαιδευτικοί Τεχνολογίας Τροφίμων (TE) Πτυχίο ΤΕΙ Τεχνολογίας Τροφίμων ή Οινολογίας και Τεχνο-λογίας Ποτών ή Διατροφής ή Διατροφής και Διαιτολογίας ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και τριετή (3) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία από την οποία το ένα (1) έτος τουλάχιστον πρέπει να είναι διδακτική

Β.1.9. Εκπαιδευτικοί Μαγειρικής Τέχνης (ΔΕ) Πτυχίο ΕΠΑΣ ή Τ.Ε.Ε. Α’ ή Β’ κύκλου στην ειδικότητα Μαγειρικής Τέχνης ή ΙΕΚ (με πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) στην ειδικότητα Μαγειρικής τέχνης της ημεδαπής ή ισό¬τιμο της αλλοδαπής ή πτυχίο τεχνικής και επαγγελμα¬τικής σχολής Μαγειρικής ή πτυχίο κατώτερης τεχνικής επαγγελματικής σχολής Μαγειρικής ή πτυχίο Μαγειρικής βασικής εκπαίδευσης ΣΤΕ διετούς κύκλου σπουδών οι οποίοι είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Γ Γυμνασίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και τριετή (3) προϋπηρεσία, από την οποία το ένα (1) έτος να είναι διδακτική

Β. 1.10. Εκπαιδευτικοί Ζαχαροπλαστικής Τέχνης (ΔΕ) Πτυχίο ΕΠΑΣ ή Τ.Ε.Ε Α’ ή Β’ κύκλου στην ειδικότητα Ζα-χαροπλαστικής ή ΙΕΚ (με πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) στην ειδικότητα Ζαχαροπλαστικής της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής ή πτυχίο τεχνικής και επαγγελματικής σχολής Ζαχαροπλαστικής ή πτυχίο κατώτερης τεχνικής επαγγελματικής σχολής Ζαχαροπλαστικής ή πτυχίο Ζαχαροπλαστικής βασικής εκπαίδευσης ΣΤΕ διετούς κύκλου σπουδών οι οποίοι είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Γ’ Γυμνασίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και τριετή (3) προϋπηρεσία από την οποία το ένα (1) έτος να είναι διδακτική

Β. 1.11. Εκπαιδευτικοί Ζαχαροπλαστικής Τέχνης με έμφαση στη Ζαχαροπλαστική (ΔΕ) Πτυχίο ΕΠΑΣ ή Τ.Ε.Ε Α’ ή Β’ κύκλου στην ειδικότητα Ζαχαροπλαστικής ή ΙΕΚ (με πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) στην ειδικότητα Ζαχαροπλαστικής της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής ή πτυχίο τεχνικής και επαγγελματικής σχολής Ζαχαροπλαστικής ή πτυχίο κατώτερης τεχνικής επαγγελματικής σχολής Ζαχαροπλαστικής ή πτυχίο Ζα-χαροπλαστικής βασικής εκπαίδευσης ΣΤΕ διετούς κύκλου σπουδών οι οποίοι είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Γ Γυμνασίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και τριετή (3) προϋπηρεσία από την οποία το ένα (1) έτος να είναι διδακτική

Β. 1.12. Εκπαιδευτικοί Ζαχαροπλαστικής Τέχνης με έμφαση στην Αρτοποιία (ΔΕ) Πτυχίο ΕΠΑΣ ή Τ.Ε.Ε Α’ ή Β’ κύκλου στην ειδικότητα Ζα-χαροπλαστικής ή ΙΕΚ (με πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) στην ειδικότητα Ζαχαροπλαστικής της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής ή πτυχίο τεχνικής και επαγγελματικής σχολής Ζαχαροπλαστικής ή πτυχίο κατώτερης τεχνικής επαγγελματικής σχολής Ζαχαροπλαστικής ή πτυχίο Ζα-χαροπλαστικής βασικής εκπαίδευσης ΣΤΕ διετούς κύκλου σπουδών οι οποίοι είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Γ Γυμνασίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και τριετή (3) προϋπηρεσία από την οποία το ένα (1) έτος να είναι διδακτική

Β.1.13. Εκπαιδευτικοί Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων (ΔΕ) Πτυχίο ΕΠΑΣ ή Τ.Ε.Ε. Α’ ή Β’ κύκλου στην ειδικότητα Ξενοδοχειακής Τέχνης ή Επισιτιστικής Τέχνης ή ΙΕΚ (με πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) στην ειδικότητα Ξενοδοχειακής ή Επισιτιστικής τέχνης της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής ή πτυχίο τεχνικής και επαγγελματικής σχολής Ξενοδοχειακής Τέχνης ή Επισιτιστικής ή πτυχίο κατώτερης τεχνικής επαγγελματικής σχολής Ξενοδοχειακής ή Επισιτιστικής ή πτυχίο Ξενοδοχειακής ή Επισιτιστικής Τέχνης βασικής εκπαίδευσης ΣΤΕ διετούς κύκλου σπουδών οι οποίοι είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Γ Γυμνασίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και τριετή (3) προϋπηρεσία, από την οποία το ένα (1) έτος να είναι διδακτική.

Δείτε το ΦΕΚ εδώ

Κανένα σχόλιο

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register

Επιστροφή στην κορυφή

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο