ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ | Αυτή είναι η σύμβαση του Πολυτεχνείου με την Belvedere (έγγραφα)

ROSA-NERA1

Τη σύμβαση που υπέγραψε σήμερα η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης με την πλειοδότρια εταιρεία (Belvedere) για την εκμίσθωση, για 25 χρόνια, των κτηρίων του Ιδρύματος στον λόφο Καστέλι, φέρνει στη δημοσιότητα, κατ’ αποκλειστικότητα, το HANIA.news.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε γενική συνέλευση της Εταιρείας -συνέλευση η οποία απαρτίζεται από τα μέλη της Συγκλήτου του Ιδρύματος- στη διάρκεια της οποίας κοινοποιήθηκε το κείμενο της σύμβασης και «επιβεβαιώθηκε πανηγυρικά πως η μεγάλη πλειοψηφία εμμένει στην αξιοποίηση των 3 κτιρίων του Καστελίου και εγκρίνει τη σύναψη της συγκεκριμένης σύμβασης εκμίσθωσης», όπως ανακοίνωσε στη συνέχεια το Πολυτεχνείο (δείτε ΕΔΩ).

Στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, πέραν της σύμβασης, δόθηκε σε όλα τα μέλη της Συγκλήτου και έγγραφο με επεξεγήσεις σχετικά με τη σύμβαση μίσθωσης των κτηρίων που βρίσκονται στον λόφο Καστέλι.

Στο έγγραφο αναφέρονται τα εξής:

1. Στον όρο 2.1. της σύμβαση μισθώσεως ορίζεται ότι μόνο η Εταιρεία έχει δικαίωμα να παρατείνει τη σύμβαση μισθώσεως έως την ανάδειξη νέου αναδόχου. Δεν προβλέπεται συγκεκριμένο διάστημα έως τη διενέργεια νέου διαγωνισμού έτσι ώστε να μη δεσμευτεί η εταιρεία αλλά αντιθέτως να είναι στη διακριτική της ευχέρεια.

2. Με τον όρο 2.2. της σύμβαση μισθώσεως απαγορεύεται η αναμίσθωση έτσι ώστε η Εταιρεία μετά τη λήξη της μίσθωσης να δύναται να προβεί σε διαγωνισμό καθώς επίσης και να αποκλείεται η παραμονή της μισθώτριας στα μίσθια με την αξίωση να καταβάλει το ίδιο ποσό μισθώματος.

3. Σύμφωνα με την σύμβαση προβλέπεται ότι η μισθώτρια υποχρεούται να καταβάλει ορισμένο ποσό που ορίζεται ως προκαταβολή με την έναρξη των εργασιών στα μίσθια. Στη σύμβαση επίσης προβλέπεται ότι σε περίπτωση που εντός 18 μηνών από την έναρξη της σύμβασης δεν έχει καταστεί δυνατό στην μισθώτρια να προβεί σε έναρξη εργασιών για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά της, αυτή έχει δικαίωμα να καταγγείλει την μίσθωση χωρίς να αξιώσει αποζημίωση από την εκμισθώτρια αλλά και χωρίς να της ζητηθεί αποζημίωση. Για να αποφευχθεί η περίπτωση της μη καταβολής του ποσού της προκαταβολής μετά την παρέλευση του οριζόμενου από την προκήρυξη διαστήματος των 18 μηνών, αν η μισθώτρια, χωρίς δική της ευθύνη, δεν έχει κάνει έναρξη εργασιών αλλά επιθυμεί να παραμένει στα μίσθια προβλέπεται ότι η προκαταβολή καταβάλλεται με την έναρξη των εργασιών ή το αργότερο σε περίπτωση μη έναρξης αυτών αλλά και μη καταγγελίας της σύμβασης για τον λόγο αυτό από την μισθώτρια μετά από 18 μήνες από την έναρξη της σύμβασης (4.1. και 4.6). Στον όρο 5.3 προβλέπεται ότι η προκαταβολή θα επιστραφεί σε περίπτωση που κριθεί εντός 35 μηνών ότι η υλοποίηση της μίσθωσης είναι αδύνατη για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της μισθώτριας εταιρείας. Ο όρος αυτός έχει εισαχθεί στη σύμβαση λόγω των νέων κινδύνων που εμφανίστηκαν μη επίτευξης της υλοποίησης της σύμβασης χωρίς υπαιτιότητα της μισθώτριας και δη λόγω της έναρξης της διαδικασίας χαρακτηρισμού του κτιρίου της Μεραρχίας ως νεότερου μνημείου δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε τον ακριβή χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας του παραπάνω χαρακτηρισμού όπως και λόγω των λοιπών αδειοδοτήσεων που απαιτούνται. Για τους λόγους αυτούς ενδέχεται μετά την καταβολή της προκαταβολής στην Εταιρεία να διαπιστωθεί ότι δεν είναι δυνατή η συνέχιση της μίσθωσης χωρίς υπαιτιότητα της μισθώτριας. Σε αυτή την περίπτωση, ακόμα και αν δεν προβλεπόταν στην σύμβαση η δυνατότητα επιστροφής της προκαταβολής αυτή θα ήταν απαιτητή εντός ευλόγου διαστήματος λόγω απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών σύμφωνα με το άρθρο 388 ΑΚ. Επομένως, η μισθώτρια αναμφίβολα έχει το σχετικό δικαίωμα λύσης της σύμβασης και επιστροφής του ποσού της προκαταβολής λόγω απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών βάσει των διατάξεων του Αστικού Κώδικα ανεξαρτήτως της πρόβλεψής του στη σύμβαση.

4. Πρέπει δε να σημειωθεί ότι το ποσό της «προκαταβολής» αποτελεί ουσιατικά μίσθωμα διότι δεν συμψηφίζεται με τα μελλοντικά μισθώματα αλλά καταβάλλεται επιπλέον αυτών και παραμένει στην εταιρεία.

5. Περαιτέρω, στον όρο 11.3 προβλέπεται ρητώς ότι η Εταιρεία σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης από οποιαδήποτε αιτία οφειλόμενη σε υπαιτιότητα της μισθώτριας ή στην περίπτωση της αθέτησης από μέρους της μισθώτριας των προβλεπόμενων στην σύμβαση όρων, θα δικαιούται στην κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής (η οποία δεν σχετίζεται με την προκαταβολή) και ότι έχει, επίσης, το δικαίωμα να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε ζημίας τους που θα προκύψει από την παράβαση των όρων της σύμβασης και την πρόωρη λύση της σύμβασης με υπαιτιότητα της μισθώτριας. Δηλαδή το δικαίωμα αποκατάστασης κάθε ζημιάς υφίσταται επιπλέον του ποσού της εγγυητικής.

6. Στον όρο 5.2. προβλέπεται ρητώς ότι ούτε η εκμισθώτρια Εταιρεία ούτε το Πολυτεχνείο Κρήτης, ως έχον την κυριότητα των μίσθιων, ευθύνονται έναντι της μισθώτριας σε καμία περίπτωση. Ήτοι, δεν ευθύνονται ούτε για την πραγματική κατάσταση, στην οποία βρίσκονται τα μίσθια ούτε για τυχόν νομικά ή πραγματικά ελαττώματά τους ούτε και για τα κεκρυμμένα, ούτε υποχρεώνεται από το λόγο αυτό στην επιστροφή ή στη μείωση του μισθώματος ή στη λύση της σύμβασης. Η εκμισθώτρια ουδεμία ευθύνη θα φέρει για τυχόν έλλειψη στα μίσθια των απαιτούμενων νόμιμων προϋποθέσεων για την έκδοση άδειας λειτουργίας της επιδιωκόμενης από τη μισθώτρια εμπορικής – επιχειρηματικής δραστηριότητας και ούτε υποχρεώνεται από το λόγο αυτό στην καταβολή οποιουδήποτε είδους αποζημιώσεως, η τυχόν έλλειψη ωστόσο των προϋποθέσεων αυτών θα δίνει το μόνο δικαίωμα στη μισθώτρια να καταγγείλει αζημίως την παρούσα εντός 35 μηνών από την υπογραφή της σύμφωνα με τα προαναφερόμενα (έχοντας όμως εφόσον έχει παρέλθει το δεκαοχτάμηνο καταβάλει ολόκληρη την προκαταβολή παρ’ότι δεν θα έχει προβεί σε έναρξη εργασιών).

7. Με την σύμβαση συμφωνείται ότι η μισθώτρια υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην εκμισθώτρια εταιρεία και στην Τεχνική Υπηρεσία του Πολυτεχνείου Κρήτης την οριστική μελέτη των εργασιών που θα υλοποιηθούν στα μίσθια, εγκεκριμένη από όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες, ήτοι Διεύθυνση Δόμησης, Αρχαιολογία κ.ά.. Η Τεχνική Υπηρεσία του Πολυτεχνείου Κρήτης δύναται να επισκέπτεται τα μίσθια κατά τη διάρκεια των εργασιών προκειμένου να ελέγχει την υλοποίηση των εργασιών.

8. Συμφωνείται ότι η μισθώτρια μετά τη λύση της μίσθωσης υποχρεούται να παραδώσει τα μίσθια κατάλληλα για οποιαδήποτε επαγγελματική και όμοια χρήση άλλως οφείλει αποζημίωση (9.1).

9. Η ελεύθερη πρόσβαση του κοινού σε συγκεκριμένους χώρους των μίσθιων διασφαλίζεται με τον όρο 11.5 της σύμβασης.

10. Τέλος, προβλέπεται ότι η μισθώτρια θα παρέχει τις υπηρεσίες της στο Πολυτεχνείο και σε φιλοξενούμενα σε αυτούς πρόσωπα και σε συνέδρια σε χαμηλότερες τιμές με τον όρο 11.6 της σύμβασης.

Κάντε κλικ στις εικόνες για να δείτε όλη τη σύμβαση…

Κανένα σχόλιο

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register

Επιστροφή στην κορυφή

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο