ΒΟΑΚ | Ποιοι θα «τρέξουν» νομικά και χρηματοοικονομικά τον διαγωνισμό

BOAK

Στην επιλογή Χρηματοοικονομικού Συμβούλου, Νομικού Συμβούλου και Συμβούλου Εκπόνησης Ανάλυσης Κόστους – Οφέλους για την προετοιμασία της διαδικασίας του διεθνούς διαγωνισμού που αφορά στη σύναψη σύμβασης για τη «Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του τμήματος του ΒΟΑΚ Χανιά – Άγιος Νικόλαος», προχώρησε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με αποφάσεις του υπουργού Χρήστου Σπίρτζη.

Είχε προηγηθεί η επιλογή Τεχνικού Συμβούλου (δείτε ΕΔΩ).

Ο ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Σύμφωνα με απόφαση του κ. Σπίρτζη, ύστερα από διαδικασία διαπραγμάτευσης, Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος για υποβοήθηση της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών επελέγη η εταιρεία KANTOR ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. με συνολική αμοιβή 128.000 ευρώ (προ ΦΠΑ) και διάρκεια της σύμβασης τέσσερις μήνες.

Το αντικείμενο απασχόλησης του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου είναι το εξής:

• Αξιολόγηση από Χρηματοοικονομικής/Εμπορικής άποψης του υπό δημοπράτηση έργου, όπως αυτό θα διαμορφωθεί με την υποβολή των στοιχείων από τον Ο.Α.Κ. Α.Ε.

• Επισκόπηση, πρόταση και αξιολόγηση των πιθανών πηγών εσόδων που θα συνεισφέρουν στη βιωσιμότητα του έργου (π.χ. αμοιβές διαθεσιμότητας, σκιώδη διόδια (shadowtolls), βινιέττα (vignette), εισπράξεις παρόδιων δραστηριοτήτων, διασταυρούμενες επιδοτήσεις (crosssubsidies), ομόλογα έργου (projectbonds).

• Καταγραφή των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης των κεφαλαίων τα οποία καταρχήν προτίθεται να διαθέσει για το έργο η ΕΤΕπ και να κινητοποιήσει από άλλες τράπεζες.

• Διαμόρφωση σεναρίων βέλτιστης χρήσης των κεφαλαίων τα οποία καταρχήν προτίθεται να διαθέσει για το έργο η ΕΤΕπ και να κινητοποιήσει από άλλες τράπεζες.

• Διαμόρφωση σεναρίων Βιωσιμότητας του έργου (δυνατότητα αποπληρωμής δανείων και ιδίων κεφαλαίων παραχωρησιούχου) και ειδικές απαιτήσεις χρηματορροών σε κάθε σενάριο.

• Υποστήριξη στην εκτίμηση των συνθηκών της Ελληνικής και Διεθνούς Τραπεζικής Αγοράς σε σχέση με τη χρηματοδότηση παρόμοιων Έργων.

• Υποβολή προτάσεων ως προς τα Χρηματοοικονομικά και Εμπορικής φύσεως Θέματα που θα περιλαμβάνονται στο Τεύχος της Α’ Φάσης του Διαγωνισμού.

• Υποστήριξη, σε συνεργασία με το Νομικό Σύμβουλο, της Αναθέτουσας Αρχής στην διαμόρφωση της δομής και αρχιτεκτονικής του Διαγωνισμού.

• Καταρχήν αποτίμηση των συνεπειώντων διαφόρων σεναρίων χρηματοοικονομικής και συμβατικής διαρρύθμισης σύμφωνα με το ESA 2010 (European System of Accounts) το MGDD 2016 (The latest version of the Eurostat Manual on Government Deficit and Debt – Implementation of ESA 2010, published in March 2016, and its supporting Clarification Note on the Statistical Treatment of PPP Contracts), τον Οδηγό «A Guide to the Statistical Treatment of PPPs – September 2016» και όποια άλλα έντυπα αναμένεται να εκδοθούν σε εξειδίκευση των ανωτέρω (π.χ. αντίστοιχο του Risk Distribution and Balance Sheet Treatment Practical Guide Second Edition, November 2014).

• Υποβοήθηση/υποστήριξη από Χρηματοοικονομικής/Εμπορικής άποψης της Αναθέτουσας Αρχής και του Νομικού Συμβούλου στην κατάρτιση και υποβολή της απαιτούμενης Γνωστοποίησης Κρατικής Ενίσχυσης («Γνωστοποίηση») προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στις επαφές με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ε. για τη χορήγηση της σχετικής Έγκρισης (Clearance) εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί μη χορήγησης ανεπίτρεπτης κρατικής ενίσχυσης για το έργο, εφόσον προκύψει από τις αρχικές Μελέτες Βιωσιμότητας του έργου.

• Υποβοήθηση/υποστήριξη από Χρηματοοικονομικής/Εμπορικής άποψης της Αναθέτουσας Αρχής και του Νομικού Συμβούλου στην κατάρτιση και υποβολή Φακέλου Ένταξης του έργου σε Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα (π.χ. EFSI).

• Συμμετοχή σε όλες τις συσκέψεις, στις οποίες θα ζητείται η παρουσία του Συμβούλου από την Κοινή Επιτροπή ή / και την Υπηρεσία (τυχόν έξοδα μετάβασης εκτός Αθηνών περισσότερο από μια φορά ή στο εξωτερικό δεν περιλαμβάνονται στη Συμβατική Αμοιβή).

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση του κ. Σπίρτζη

BOAK-FOTISMOS1

Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Σύμφωνα με απόφαση του κ. Σπίρτζη, ύστερα από διαδικασία διαπραγμάτευσης, ως Νομικός Σύμβουλος επελέγη η νομικός Ευαγγελία Παυλάκη, με συνολική αμοιβή 57.500 ευρώ (προ ΦΠΑ) και διάρκεια της σύμβασης τέσσερις μήνες και όρους που αναφέρονται στην παρούσα και εξειδικεύονται στη σύμβαση που θα υπογραφεί.

Το αντικείμενο απασχόλησης του Νομικού Συμβούλου είναι το εξής:

• Νομική υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής και της αρμόδιας Υπηρεσίας για τις προκαταρκτικές ενέργειες και διαδικασίες προετοιμασίας της Προκήρυξης της Σύμβασης για την Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του τμήματος του «ΒΟΑΚ Χανιά – Αγ. Νικόλαος».

• Νομική αξιολόγηση και εντοπισμός θεμάτων και προβλημάτων των πιθανών πηγών εσόδων που θα συνεισφέρουν στη Βιωσιμότητα του έργου που θα έχει παραθέσει ο Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος (π.χ. αμοιβές διαθεσιμότητας, σκιώδη διόδια (shadow tolls), βινιέττα (vignette), εισπράξεις παρόδιων δραστηριοτήτων, διασταυρούμενες επιδοτήσεις (cross subsidies), ομόλογα έργου (project bonds).

• Σχολιασμός των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης των κεφαλαίων τα οποία καταρχήν προτίθεται να διαθέσει για το έργο η ΕΤΕπ και να κινητοποιήσει από άλλες τράπεζες.

• Σχολιασμός της διαμόρφωση σεναρίων βέλτιστης χρήσης των κεφαλαίων τα οποία καταρχήν προτίθεται να διαθέσει για το έργο η ΕΤΕπ και να κινητοποιήσει από άλλες τράπεζες, που θα παραθέσει ο Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος.

• Υποβολή προτάσεων για την διαμόρφωση της δομής και αρχιτεκτονικής όλων των φάσεων του Διαγωνισμού και σύνταξη του Τεύχους Προκήρυξης «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος-Προεπιλογή» και συνεργασία με τον Χρηματοοικονομικό Σύμβουλο.

• Νομική Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής και της Κοινής Επιτροπής του άρθρου 6 της Προγραμματικής Σύμβασηςκατά την υιοθέτηση των κριτηρίων επιλογής που θα συμπεριληφθούν στο Τεύχος της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Α’ Φάσης της διαδικασίας του Διαγωνισμού. Επίσης θα υποστηρίξει νομικά την Αναθέτουσα Αρχή  σε περίπτωση κατάθεσης οποιασδήποτε προσφυγής κατά του Τεύχους Προκήρυξης «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος-Προεπιλογή» της Α’ Φάσης.

• Καταρχήν αποτίμηση των συνεπειών των διαφόρων σεναρίων χρηματοοικονομικής και συμβατικής διαρρύθμισης σύμφωνα με το ESA 2010 (European System of Accounts) το MGDD 2016 (The latest version of the Eurostat Manual on Government Deficit and Debt – Implementation of ESA 2010, published in March 2016, and its supporting Clarification Note on the Statistical Treatment of PPP Contracts), τον Οδηγό «A Guide to the Statistical Treatment of PPPs – September 2016» και όποια άλλα έντυπα αναμένεται να εκδοθούν σε εξειδίκευση των ανωτέρω (π.χ. αντίστοιχο του Risk Distribution and Balance Sheet Treatment Practical Guide Second Edition, November 2014)

• Υποβοήθηση/υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στην κατάρτιση και υποβολή της απαιτούμενης Γνωστοποίησης Κρατικής Ενίσχυσης («Γνωστοποίηση») προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στις επαφές με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ε. για τη χορήγηση της σχετικής Έγκρισης (Clearance) εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί μη χορήγησης ανεπίτρεπτης κρατικής ενίσχυσης για το Έργο, εφόσον προκύψει από τις αρχικές μελέτες βιωσιμότητας του έργου.

• Υποβοήθηση/υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στην κατάρτιση και υποβολή Φακέλου Ένταξης του έργου σε Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα (π.χ. EFSI).

• Συμμετοχή σε όλες τις συσκέψεις, στις οποίες θα ζητείται η παρουσία του Συμβούλου από την Κοινή Επιτροπή ή / και την Υπηρεσία (τυχόν έξοδα μετάβασης εκτός Αθηνών περισσότερο από μια φορά ή στο εξωτερικό δεν περιλαμβάνονται στη συμβατική αμοιβή).

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση του κ. Σπίρτζη

BOAK

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ – ΟΦΕΛΟΥΣ

Τέλος, σύμφωνα με άλλη απόφαση του κ. Σπίρτζη, ύστερα από διαδικασία διαπραγμάτευσης, Σύμβουλος Εκπόνησης Ανάλυσης Κόστους – Οφέλους για υποβοήθηση της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών επελέγη η εταιρεία REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ με συνολική αμοιβή 59.000 (προ ΦΠΑ) και διάρκεια της σύμβασης τέσσερις μήνες.

Το αντικείμενο απασχόλησης του Συμβούλου Εκπόνησης Ανάλυσης Κόστους – Οφέλους εμπίπτει στην πρόβλεψη της παρ. 1 του άρθρου 128 του ν.4412/2016, όπως ειδικότερα αναλύεται: εκπόνηση της ανάλυσης Κόστους – Οφέλους του Έργου σύμφωνα με την μεθοδολογία του Παραρτήματος ΙΙΙ του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/207 και τον «Οδηγό για την Εκπόνηση Μελετών Κόστους – Οφέλους 2014 – 2020 (Guide to Cost-Benefit Analysis (CBA) of Investment Projects – Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020 – December 2014)».

Στα πλαίσια αυτής συνοπτικά περιλαμβάνονται:

1. Επιτελική Σύνοψη και Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις.

2. Πλαίσιο και Στόχοι του Έργου.

3. Προσδιορισμός του έργου (κύριας και εναλλακτικών λύσεων).

4. Κυκλοφοριακή ανάλυση (με βάση τα στοιχεία των κυκλοφοριακών μετρήσεων και βαθμονομήσεων που προέκυψαν από τον Ο.Α.Κ. Α.Ε.).

5. Λειτουργικά χαρακτηριστικά του έργου.

6. Κοινωνικοοικονομική ανάλυση.

7. Ανάλυση ευαισθησίας και κινδύνου.

8. Χρηματοοικονομική ανάλυση.

9. Συμπεράσματα.

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση του κ. Σπίρτζη

Κανένα σχόλιο

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register

Επιστροφή στην κορυφή

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο