Δήμος Κισσάμου: Τι έγινε νομικά για την απομάκρυνση του πυρηνελαιουργείου

Ενημερωτικό σημείωμα από τη νομική σύμβουλο του Δήμου Κισσάμου σχετικά με τις ενέργειες απομάκρυνσης του πυρηνελαιουργείου έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο Δήμος Κισσάμου.

Στο ενημερωτικό σημείωμα, που υπογράφει η κα Άννα Μπενιουδάκη, πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου Κισσάμου για τη διαχείριση της υπόθεσης του πυρηνελαιουργείου, αναφέρονται τα εξής:

«Σχετικά με τη δήθεν αυτόβουλη μετεγκατάσταση του πυρηνελαιουργείου, σας παραθέτω τα κάτωθι:

Το έτος 2012 και δη με το με αριθμό πρωτοκόλλου 4246/2009/ 19-3-2012 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων διαπιστώθηκε η μη συμβατότητα της λειτουργίας του πυρηνελαιουργείου και μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος της επιχείρησης εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 1352/3-5-2012 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Χανίων με την οποία χορηγήθηκε προθεσμία για τεχνική ανασυγκρότηση του εργοστασίου έως τις 19-9-2013.

Τον Σεπτέμβριο του 2014 εκδόθηκε απόφαση από την Περιφέρεια η οποία όριζε ότι τυχόν λειτουργία του πυρηνελαιουργείου χωρίς να τηρούνται οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας θα είναι παράνομη. Ωστόσο, η εταιρεία η οποία διαχειρίζεται το πυρηνελαιουργείο υπέβαλε αίτηση θεραπείας προκειμένου να ανατρέψει την παραπάνω απόφαση με συνέπεια να εκδοθεί απόφαση χορήγησης προθεσμίας προσαρμογής της επιχείρησης στις διατάξεις της νομοθεσίας έως τις 30-12-2014.

Την παραπάνω απόφαση πρόσβαλε ο Δήμος Κισσάμου με προσφυγή δεδομένου ότι η προθεσμία τεχνικής ανασυγκρότησης, όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις της νομοθεσίας, είχε ήδη παρέλθει από τις  19-9-2013.

Μετά από την προσφυγή του Δήμου Κισσάμου προς την Περιφέρεια εκδόθηκε η με αριθμό πρωτοκόλλου 417/09-02-2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων περί προσωρινής διακοπής λειτουργίας του πυρηνελαιουργείου. Η επιχείρηση πρόσβαλλε την παραπάνω απόφαση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, ζητώντας μάλιστα την αναστολή της ισχύς της και την άμεση λειτουργία του πυρηνελαιουργείου λόγω της επικινδυνότητας που δημιουργούσε ο τοποθετημένος στο προαύλιο του εργοστασίου πυρήνας για την πρόκληση πυρκαγιάς, όπως η ίδια η επιχείρηση ισχυρίστηκε. Ο Δήμος Κισσάμου άσκησε παρέμβαση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας με αποτέλεσμα το Δικαστήριο να διατάξει τη λειτουργία της επιχείρησης μόνο για την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του πυρήνα που υπάρχει στους εκχυλιστήρες της μονάδας καθώς και την άμεση απομάκρυνση από την αιτούσα εταιρεία των ποσοτήτων πυρήνα που είχαν σωρευθεί στον αύλειο χώρο της μονάδας εκτός των υφιστάμενων στεγάστρων.

Έως την έκδοση της ανωτέρω απόφασης του ΣτΕ ο Δήμος Κισσάμου κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Πρωτοδικείου Χανίων ζητώντας την απομάκρυνση του πυρήνα που βρισκόταν στο πυρηνελαιουργείο, λόγω της επικινδυνότητας πρόκλησης πυρκαγιάς, όπως την επικινδυνότητα αυτή επικαλέστηκε η επιχείρηση ενώπιον του ΣτΕ ως λόγο συνέχισης της λειτουργίας του πυρηνελαιουργείου.

Έπειτα, με τις διατάξεις του νόμου 4277/2014 (ΦΕΚ Α’ 156/1-8-2014), οι οποίες δημοσιεύτηκαν τον Αύγουστο του 2014 επετράπη πλέον η εντός οικισμού εγκατάσταση δραστηριοτήτων μέσης όχλησης, η οποία προηγουμένως απαγορευόταν.

Η επιχείρηση του πυρηνελαιουργείου μετά τη δημοσίευση της ανωτέρω νομοθεσίας υπέβαλε αίτηση χορήγησης άδειας δόμησης και επέτυχε την έγκρισή της, προκειμένου να επεκτείνει το πυρηνελαιουργείο σε γειτονικό ακίνητο και να κατασκευάσει λιμνοδεξαμενή επεξεργασίας του πυρήνα. Εξάλλου, η χορήγηση της άδειας δόμησης ήταν απαραίτητη και για την νομιμοποίηση των αναγκαίων κατασκευών της ήδη υφιστάμενης εγκατάστασης της επιχείρησης.

Μάλιστα, η κατασκευή της λιμνοδεξαμένης -η οποία ήταν υψηλού κόστους σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της επιχείρησης ενώπιον των Δικαστηρίων- είχε σχεδόν ολοκληρωθεί πριν καν παρέλθει η προθεσμία των 60 ημερών για την προσβολή της άδειας δόμησης με αίτηση ακύρωσης.

Ο Δήμος Κισσάμου κατέθεσε αίτηση ακύρωσης κατά της ανωτέρω άδειας καθώς και αίτηση αναστολής  με αίτημα έκδοσης προσωρινής διαταγής για την αναστολή της ισχύς της άδειας δόμησης του πυρηνελαιουργείου έως την έκδοση απόφασης επί της αίτησης ακύρωσης.

Με αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χανίων έγινε δεκτή αρχικώς η προσωρινή διαταγή και έπειτα η αναστολή της ισχύς της άδειας δόμησης. Συνεπώς, η επιχείρηση δεν εδύνατο να ολοκληρώσει τις εργασίες επέκτασής της αλλά ούτε και να νομιμοποιήσει την υφιστάμενη εγκατάσταση.

Δεδομένου ότι η επιχείρηση στερούνταν τις νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας, ο Δήμος Κισσάμου κατέθεσε σχετική προσφυγή προς την Περιφέρεια.

Όπως ενώπιον των εκπροσώπων του Δήμου ενημερώθηκε η επιχείρηση από την Περιφέρεια, λόγω των προηγούμενων αποφάσεων που απαγόρευαν τη λειτουργία της, ο μόνος τρόπος για να χορηγηθεί προθεσμία λειτουργίας έως ότου βρει κατάλληλο χώρο να μετεγκατασταθεί ήταν να υποβάλει αίτηση μετεγκατάστασης σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3982/2011, όπως και έγινε.

Στις διατάξεις δε του άρθρου 22 του Ν. 3982/2011 προβλέπεται προθεσμία μετεγκατάστασης μέχρι 24 μήνες. Προβλέπεται επίσης ότι η προθεσμία αυτή είναι δυνατόν να παραταθεί για ένα ακόμη έτος από τη λήξη της, υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας της επιχείρησης έχει εφοδιαστεί με άδεια εγκατάστασης για τη νέα θέση και για ένα ακόμα έτος, εφόσον η άδεια εγκατάστασης για τη νέα θέση περιλαμβάνει την ανέγερση νέων κτιρίων και ο φορέας της επιχείρησης έχει εφοδιαστεί με οικοδομική άδεια. Μετά την άπρακτη παρέλευση των πιο πάνω προθεσμιών, δεν επιτρέπεται η συνέχιση λειτουργίας της δραστηριότητας στην ίδια θέση, αν δεν έχει αρθεί η μη συμβατότητα της με τις διατάξεις των άρθρων 17-40 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών κανονιστικών πράξεων και εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 29.

Εν προκειμένω, η προθεσμία μετεγκατάστασης του πυρηνελαιουργείου έληξε στις 16-4-2017 χωρίς να προσκομιστεί στις αρμόδιες υπηρεσίες άδεια εγκατάστασης για τη νέα θέση. Ο Δήμος Κισσάμου έχει ήδη υποβάλει αίτημα προς την Περιφέρεια Κρήτης ζητώντας την έκδοση απόφασης παύσης λειτουργίας του πυρηνελαιουργείου λόγω της άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας μετεγκατάστασης.

Από τα παραπάνω συνάγεται η έως και την υποβολή της αίτησης μετεγκατάστασης πρόθεση της επιχείρησης να συνεχίσει να λειτουργεί εντός της περιοχής Κορφαλώνα. Άλλωστε, ήδη είχε προβεί στην κατασκευή λιμνοδεξαμενής με υψηλό κόστος. Εντούτοις, συνέπεια των ανωτέρω ενεργειών, αιτήσεων, προσφυγών καταγγελιών του Δήμου Κισσάμου, η επιχείρηση οδηγήθηκε στην υποβολή αίτησης μετεγκατάστασης προκειμένου να της χορηγηθεί προθεσμία μεταφοράς, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις».

Κανένα σχόλιο

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register

Επιστροφή στην κορυφή

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο