Χανιά | Αυτό είναι το Πρωτόκολλο Συμφωνίας για το Στρατόπεδο Μαρκοπούλου

Το “Πρωτόκολλο Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Δήμου Χανίων για την παραχώρηση του Στρατοπέδου Μαρκοπούλου και την προώθηση θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος” παρουσιάζει σήμερα το HANIA.news.

Το πρωτόκολλο υπεγράφη την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Ευάγγελο Αποστολάκη και τον δήμαρχο Χανίων Τάσο Βάμβουκα (δείτε ΕΔΩ).

Στο Πρωτοκόλλο Συμφωνίας αναφέρονται τα εξής:

“Στα Χανιά, σήμερα τη 12 του μηνός Απριλίου του έτους 2019, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

α. Αφενός, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Ευάγγελο Αποστολάκη,

β. αφετέρου ο Δήμος Χανίων, που εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας, από τον δήμαρχο Χανίων Αναστάσιο Βάμβουκα,

οι οποίοι θα αποκαλούνται, εφεξής τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνούν τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

 Τo Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) και ο Δήμος Χανίων, στο πλαίσιο μίας στρατηγικού χαρακτήρα συνεργασίας, που αποσκοπεί αφενός στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Δήμου και αφετέρου στην αξιοποίηση, κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, της ακίνητης περιουσίας του ΥΠΕΘΑ διά των Υπηρεσιών του και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και εν προκειμένω, του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ) και έχοντας ως γνώμονα:

α. Την εξυπηρέτηση λόγων γενικού συμφέροντος, με βάση το όραμα και τον στρατηγικό σχεδιασμό των δύο μερών και ειδικότερα την ανάγκη οικονομικής ανάπτυξης του Δήμου Χανίων, βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών και αύξησης του τοπικά παραγόμενου εισοδήματος, μέσω της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, σε συνάρτηση με τα οικονομικά και λοιπά οφέλη, τα οποία μπορούν να  αποκομίσουν, τόσο το ΥΠΕΘΑ, όσο και ο Δήμος Χανίων, ως στρατηγικοί εταίροι,

β. Το γεγονός ότι έχουν προηγηθεί εκτεταμένες επαφές και συνεννοήσεις των δύο μερών, και ήδη κρίνεται αμοιβαία ότι έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για μια σύμπραξη μεταξύ των δύο πλευρών σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, με σκοπό να προκύψουν πολλαπλά οφέλη και για τις δύο πλευρές.

γ. Την πρόθεση των μερών για μια συντεταγμένη και αποδοτική αμοιβαία σύμπραξη,

δ. Την ανάγκη δημιουργίας υποδομών, οι οποίες θα εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και θα είναι επ’ ωφελεία και των δύο συμβαλλομένων μερών,

έχουν προωθήσει τη συνεργασία δύο βασικών θεσμών της Πολιτείας (Ένοπλες  Δυνάμεις – Τοπική Αυτοδιοίκηση), με αντικειμενικό σκοπό την αξιοποίηση του υφιστάμενου εντός των ορίων του ως άνω Δήμου “Στρατοπέδου ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ”. Η συνεργασία αυτή κινείται στο πλαίσιο της υφιστάμενης στρατηγικής του ΥΠΕΘΑ, στον τομέα της ορθολογικής αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του και αποβλέπει σε ωφέλεια, τόσο των Ενόπλων Δυνάμεων, όσο και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, ενώ παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα απρόσκοπτης συνέχισης των υπαρχουσών στρατιωτικών λειτουργιών, σε νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις εντός του “Στρατοπέδου ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ”, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Χανίων.

Συμφωνούν και κάνουν αμοιβαίως αποδεκτά, τα εξής:

Άρθρο 1

Παραχώρηση του «Στρατοπέδου ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ»

Τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν την κοινή απόφαση να παραχωρηθεί από το ΥΠΕΘΑ και να αξιοποιηθεί από τον Δήμο Χανίων το «Στρατόπεδο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ», σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις υπ’ αριθμ. 70/16-2-2018 & 520/18-7-2018 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων και διά των εκπροσώπων τους θα προωθήσουν τις διαδικασίες για την ολοκλήρωση της παραχώρησης του «Στρατοπέδου ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ» στον Δήμο Χανίων.

Ο Δήμος Χανίων έχει ήδη υποβάλλει τις προτάσεις του με το υποβληθέν εκ μέρους του πλάνο ανάπτυξης και αξιοποίησης (master plan) που έχει εκπονηθεί με βάση τις προαναφερόμενες αποφάσεις του Δ.Σ., στο οποίο προσδιορίζονται οι προτεινόμενες ειδικότερες κατευθύνσεις και όροι συνεργασίας στο συγκεκριμένο ακίνητο και τα προτεινόμενα, για κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη, ανταποδοτικά οφέλη. Ήδη εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, με την υπ’ αριθ. πρωτ. 19384/14-2-2019 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης συνολικό ποσό 1.430.000,00 ευρώ για τη μετεγκατάσταση του «Στρατοπέδου ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ» στο «Στρατόπεδο ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ».

Άρθρο 2

Ειδικότερες Συμφωνίες

Ο Δήμος Χανίων, ενεργώντας στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας και του επιχειρησιακού σχεδιασμού του, θα προβεί, κατά την κρίση του, σε κάθε απαραίτητη νόμιμη ενέργεια, για την εξασφάλιση των αναγκαίων οικονομικών πόρων που θα απαιτηθούν, για την υλοποίηση του σχεδιασμού του.

Άρθρο 3

Θέματα Επιχειρησιακής Φύσεως

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) θα εκδώσει σχετική γνωμοδότηση, αναφορικά με τη μη αναγκαιότητα του συνόλου του «Στρατοπέδου ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ», αμέσως μετά τη μετεγκατάσταση των ενεργών Μονάδων και Υπηρεσιών, που εδρεύουν στο «Στρατόπεδο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ», με την κατασκευή  των απαιτούμενων υποδομών και εγκαταστάσεων στο «Στρατόπεδο ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ». Η διαδικασία μετεγκατάστασης των Μονάδων – Υπηρεσιών του «Στρατοπέδου ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ» έχει ξεκινήσει και ο χρόνος ολοκλήρωσης, εκτιμάται ότι δεν θα ξεπεράσει τους 15 μήνες από την υπογραφή του παρόντος.

Άρθρο 4

Λοιπά Ζητήματα

Ο Δήμος Χανίων, ενεργώντας στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, μπορεί να συμπράττει με το ΥΠΕΘΑ, για τη μελέτη και την εκτέλεση έργων τοπικού ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι η υλοποίησή τους συμβάλλει στην εκπλήρωση των σκοπών και των δύο μερών.

Ο Δήμος Χανίων, ενεργώντας στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας και του επιχειρησιακού του σχεδίου θα προβαίνει, κατά την κρίση του, σε κάθε απαραίτητη συνεργασία, σύμπραξη και νόμιμη ενέργεια, για την εξασφάλιση των πόρων υλοποίησης των έργων.

Στο διάστημα, που θα μεσολαβήσει, μέχρι την αποδέσμευση του ακινήτου από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, θα πρέπει να έχουν αντιμετωπισθεί όλα τα θέματα, που άπτονται της εφαρμογής του παρόντος συμφωνητικού.

Άρθρο 5

Επίλυση Διαφορών

Όλες οι τυχόν διαφορές, σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου, επιλύονται με διαβουλεύσεις μεταξύ των αρμόδιων Φορέων – Υπηρεσιών, των συμβαλλομένων μερών.

Άρθρο 6

Τροποποίηση Πρωτοκόλλου

Οι διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου είναι δυνατόν να τροποποιηθούν, κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών.

Άρθρο 7

Υποχρεώσεις – Δικαιώματα

Το παρόν Πρωτόκολλο δεν εμπεριέχει ρήτρες αποκλειστικής συνεργασίας, ούτε οικονομικής φύσης δεσμεύσεις, αλλά σταθερή πρόθεση συνεργασίας των δύο μερών, καθώς και αναφοράς και δημοσιοποίησης της εκάστοτε συνεργασίας. Για την εξασφάλιση της εκτέλεσης των προβλεπόμενων εργασιών και την επίτευξη των στόχων, κάθε μέρος έχει το δικαίωμα να ζητά και να λαμβάνει από το έτερο μέρος, κάθε αναγκαία πληροφορία.

Άρθρο 8

Ισχύς  Πρωτοκόλλου

Το παρόν Πρωτόκολλο ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής του.

Σε πίστωση των ανωτέρω, συνετάγη και υπεγράφη το παρόν, σε τέσσερα όμοια αντίτυπα”.

Κανένα σχόλιο

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register

Επιστροφή στην κορυφή

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο