ΑΝΕΚ | Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 20 εκατ. ευρώ – «Βραχνάς» οι αυξήσεις στα καύσιμα

Στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 20 εκατομμύρια ευρώ προχωρά η ΑΝΕΚ, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρός της, Γιώργος Κατσανεβάκης, στη διάρκεια της τακτικής γενικής συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας (συνεδριακό κέντρο) στα Χανιά.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κατσανεβάκης, διαβάζοντας την ετήσια οικονομική έκθεση της ΑΝΕΚ για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018, σημείωσε ότι «στις 28 Μαρτίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε αρχικά να προτείνει στη Γενική Συνέλευση την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ με όρους και προϋποθέσεις που θα αποφασιστούν σε μεταγενέστερο χρόνο».

Ο Πρόεδρος της ΑΝΕΚ τόνισε, ακόμη, ότι «το κόστος των καυσίμων αποτελεί το βασικότερο λειτουργικό κόστος του Ομίλου με άμεση επίδραση στα αποτελέσματα κάθε περιόδου, συνεπώς η αύξηση των τιμών του πετρελαίου είναι ο σημαντικότερος κίνδυνος διαχρονικά που αντιμετωπίζει ο Όμιλος. Οι τιμές των καυσίμων διακανονίζονται σε ευρώ, αλλά εμμέσως επηρεάζονται από την ισοτιμία ευρώ / δολαρίου στη βάση της οποίας διαμορφώνονται οι διεθνείς τιμές. Το κόστος καυσίμων και λιπαντικών του Ομίλου για το 2018 αποτέλεσε το 39% του συνολικού κόστους πωληθέντων έναντι 33% το 2017. Οι διεθνείς τιμές πετρελαίου το 2018 σημείωσαν αύξηση κατά 25% περίπου σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Το κόστος των καυσίμων αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο λειτουργικού κόστους του Ομίλου, επομένως η αύξηση της τιμής του πετρελαίου αποτελεί το σημαντικότερο κίνδυνο για τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου. Κατά συνέπεια, ενδεχόμενη αύξηση στο κόστος καυσίμων αναμένεται να επιφέρει ουσιωδώς δυσμενείς επιδράσεις στα λειτουργικά αποτελέσματα, τις ταμειακές ροές και τη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου».

Αναφερόμενος στα οικονομικά αποτελέσματα του 2018, ο κ. Κατσανεβάκης σημείωσε, μεταξύ πολλών άλλων, τα εξής:

«Ο Όμιλος της ΑΝΕΚ εμφάνισε αύξηση του κύκλου εργασιών και των κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) τόσο σε επίπεδο Ομίλου όσο και Μητρικής. Ωστόσο, μετά από τρία συνεχόμενα έτη κερδοφορίας, ο Όμιλος και η Μητρική εμφάνισαν ζημιές μετά από φόρους. Οι έκτακτες προβλέψεις, καθώς και τα χρηματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελέσματα λειτούργησαν δυσχερώς στα καθαρά αποτελέσματα και στα ίδια κεφάλαια τα οποία κατέστησαν αρνητικά. Σε λειτουργικό επίπεδο, το 2018 ο Όμιλος της ΑΝΕΚ δραστηριοποιήθηκε με ιδιόκτητα και ναυλωμένα πλοία σε γραμμές της Αδριατικής (Ανκόνα, Βενετία), της Κρήτης (Χανιά, Ηράκλειο), των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων. Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα συνεχίστηκε η εκτέλεση δρομολογίων σε γραμμές δημόσιας υπηρεσίας. Στις γραμμές της Κρήτης και της Αδριατικής τα πλοία του Ομίλου συνέχισαν να εκτελούν συνδυασμένα δρομολόγια κοινοπρακτικά με πλοία της «ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ». Παράλληλα, συνεχίστηκαν οι εκναυλώσεις πλοίων της Εταιρείας στο πλαίσιο της αποδοτικότερης διαχείρισης του στόλου.

Εκτελώντας 9% λιγότερα δρομολόγια σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ο Όμιλος της ΑΝΕΚ το 2018 σε όλες τις γραμμές που δραστηριοποιήθηκε, διακίνησε συνολικά 965 χιλιάδες επιβάτες έναντι 1.040 χιλ. το 2017 (μείωση 7%), 189 χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα έναντι 204 χιλ. (μείωση 7%) και 132 χιλ. φορτηγά έναντι 139 χιλ. το προηγούμενο έτος (μείωση 5%). Η μείωση του μεταφορικού έργου προήλθε, κυρίως, από τη γραμμή των Χανίων λόγω της εισόδου ανταγωνιστή ως συνέπεια έκτακτης έγκρισης άδειας δρομολόγησης κατά τη θερινή περίοδο και έπειτα. Ωστόσο, η Εταιρεία αύξησε τα έσοδά της από τις γραμμές της Αδριατικής και από τις εκναυλώσεις των πλοίων της σε εταιρείες του εξωτερικού. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της χρήσης 2018 ανήλθε σε € 168,2 εκατ. έναντι € 164,7 εκατ. το 2017, τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε € 31,6 εκατ. έναντι € 31,4 εκατ. και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε € 14,6 εκατ. το 2018 έναντι € 12,8 εκατ. το 2017. Τέλος, τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε ζημιές € 13,3 εκατ. έναντι κερδών € 8,1 εκατ. το 2017, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 13,8 εκατ. έναντι κερδών € 9,8 εκατ. τη χρήση 2017.

Διαβάστε ακόμη: Γ.Σ. ΑΝΕΚ | Τι είπε ο Κατσανεβάκης για τις αποζημιώσεις από τη φωτιά στο «Ελ. Βενιζέλος»

Αναλυτικότερα, τα βασικά μεγέθη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Ομίλου και οι σημαντικότερες μεταβολές τους έχουν ως εξής: Αύξηση παρουσίασε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το 2018 ο οποίος ανήλθε σε € 168,2 εκατ. έναντι € 164,7 εκατ. τη χρήση 2017. Τα έσοδα από τις ναυτιλιακές δραστηριότητες εσωτερικού διαμορφώθηκαν σε € 48,6 εκατ. έναντι € 53,4 εκατ. την προηγούμενη χρήση και από τις ναυτιλιακές δραστηριότητες εξωτερικού ανήλθαν σε € 109,0 εκατ. έναντι € 101,7 εκατ., ενώ τα έσοδα από λοιπές δραστηριότητες ανήλθαν σε € 10,6 εκατ. το 2018 έναντι € 9,6 εκατ. το 2017. Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη για τη χρήση 2018 ανήλθαν σε € 31,6 εκατ. έναντι € 31,4 εκατ. το 2017. Η αύξηση του κύκλου εργασιών αντισταθμίστηκε από την αύξηση του κόστους πωληθέντων το οποίο διαμορφώθηκε σε € 136,7 εκατ. έναντι € 133,3 εκατ. την προηγούμενη χρήση, ως συνέπεια του αυξημένου κόστους καυσίμων.

Ο Όμιλος το 2018 παρουσίασε κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ποσού € 14,6 εκατ. έναντι € 12,8 εκατ. το 2017. Η αύξηση του EBITDA το 2018 σε σχέση με την προηγούμενη χρήση οφείλεται στην αύξηση των μικτών κερδών προ αποσβέσεων κατά € 0,7 εκατ. και των λοιπών λειτουργικών αποτελεσμάτων κατά € 1,1 εκατ.

Το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος του Ομίλου για το 2018 ανήλθε σε € 9,5 εκατ. έναντι € 9,1 εκατ. το 2017. Σημειώνεται ότι κατά την προηγούμενη χρήση η Μητρική είχε έσοδο από διαγραφή κεφαλαιοποιημένων τόκων ποσού € 15,5 εκατ. Τα αποτελέσματα από επενδυτικές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 0,1 εκατ. έναντι ζημιών € 0,2 εκατ. το 2017, ενώ τη χρήση 2018 προέκυψαν έκτακτες ζημιές € 6,8 εκατ. από μη λειτουργικές προβλέψεις.

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας το 2018 ανήλθαν σε ζημιές € 13,8 εκατ. έναντι κερδών € 9,8 εκατ. τη χρήση 2017. Αντίστοιχα, τα συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές € 13,8 εκατ. έναντι κερδών € 9,8 εκατ. την προηγούμενη χρήση».

Δείτε ΕΔΩ την ετήσια οικονομική έκθεση της ΑΝΕΚ

Κανένα σχόλιο

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register

Επιστροφή στην κορυφή

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο