Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά με 41 θέματα

Με 41 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά, την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου, στις 7.30 το απόγευμα, στο Δημαρχείο, στο Γεράνι.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

Θέμα 1ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 2ο: Αποδοχή χρηματοδοτήσεων – Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2019 και τεχνικού προγράμματος

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 3ο: Καθορισμός  του ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών και αναμόρφωση του προϋπολογισμού

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 4ο: Χορήγηση βοηθήματος του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006, στην οικογένεια (σύζυγο και τέκνο) του θανόντα πρώην Προέδρου Κοινότητας Ορθουνίου

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 5ο: Αναμορφώσεις Προϋπολογισμού Οικ. έτους 2019

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 6ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής (τμηματικής ή μη)

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 7ο: Ανάκληση της με αρ. 365/2018 Απόφασης του Δ.Σ. Πλατανιά και λήψη νέας με θέμα: “Διεύρυνση ωραρίου λειτουργίας – σε 12ωρη,  15ωρη & 18ωρη βάση – για όλες τις ημέρες του μήνα καθώς  και για  Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, είτε προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας είτε καθ’ υπέρβαση αυτής για τις υπηρεσίες του Δήμου Πλατανιά και εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας των υπαλλήλων που υπηρετούν στις εν λόγω υπηρεσίες (άρθρο 36, παρ. 3 του Ν. 3584/07)”

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 8ο: Προκήρυξη τριών (3) θέσεων Ανταποδοτικού Χαρακτήρα έκτακτου προσωπικού (ΙΔΟΧ) 8μηνης διάρκειας

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 9ο: Προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων Ανταποδοτικού Χαρακτήρα έκτακτου προσωπικού (ΙΔΟΧ) 8μηνης διάρκειας με κάλυψη από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ)

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 10ο: Λήψη απόφασης περί προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού (Δημοσίου Δικαίου), εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, για τις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πλατανιά, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αρ. 19/οικ.22159/30-06-2017 του ΥΠ.ΕΣ., στο πλαίσιο της επικείμενης έκδοσης της συμπληρωματικής προκήρυξης της 3Κ/2018

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 11ο: 3η Τροποποίηση – συμπλήρωση της με αριθ. πρωτ. 262/30-01-2019 Προγραμματικής Σύμβασης (2η  τροποποίηση) μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. και Δήμου Πλατανιά για την τεχνική στήριξη της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Σταματάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΒΑ

Θέμα 12ο: Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 13ο: Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΔΗΠ

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 14ο: Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 155/2019 (ΑΔΑ: Ψ2Σ3ΩΞ5-Π1Ρ) Απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Πλατανιά, ως προς το 6ο σκέλος αυτής

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλακωνάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 15ο: Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 355/2018 (ΑΔΑ: 72ΞΨΩΞ5-8ΑΑ) Απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Πλατανιά, ως προς το 3ο σκέλος αυτής

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλακωνάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 16ο: Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα αριθμ. 20

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 17ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την προμήθεια με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ”

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 18ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα της 11ης Φεβρουαρίου 2017 της ΣΑΕ 571 με ενάριθμο 2014ΣΕ57100004)»

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 19ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις του Δήμου Πλατανιά»

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 20ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας για το έργο: «Βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Πλατανιά (πλην ΤΚ Λάκκων, Μεσκλών)»

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 21ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Αποκαταστάσεις ζημιών από την θεομηνία της 11ης Φεβρουαρίου 2017 στις λοιπές Τ.Κ. της Δ.Ε. Κολυμβαρίου πλην των Αφράτων, Ροδωπού, Ραβδούχα, Καλυδωνίας και Κολυμβαρίου»

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 22ο: Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ” 3ο ΥΠΟΕΡΓΟ: “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ»

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 23ο: Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Συντήρηση –Ανακαίνιση Σχολικών Κτιρίων (χρήση 2016-2017)»

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 24ο: Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 25ο: Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ “ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗ”  Τ.Κ.ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ»

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 26ο: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «Βελτίωση αρδευτικού έργου Βασιλόπουλου ΔΕ Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά»

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 27ο: Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών για το έργο «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ  ΔΗΜΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ»

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 28ο: Έγκριση  3ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού πίνακα εργασιών- για το έργο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ “ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗ”  Τ.Κ.ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ»

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 29ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πλατανιά στις επετειακές  εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου 1940

Εισηγητής: κ. Αντώνης  Καπνισάκης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος

Θέμα 30ο: Συμμετοχή Δήμου Πλατανιά, ως συνδιοργανωτής, με τον Σύλλογο Ιδιοκτητών Παλαιών Αυτοκινήτων Κρήτης (Σ.Ι.Π.Α.Κ)  στην 15η  Κλασική Ανάβαση Ομαλού, στις 27 Οκτωβρίου 2019

Εισηγητής: κ. Αντώνης  Καπνισάκης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος

Θέμα 31ο: Έγκριση συμμετοχής του  Δήμου Πλατανιά, ως συνδιοργανωτής,  στις δράσεις του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Χανίων – Ελαιουργείον,  που εδρεύει στο  Δρομόνερο του Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Αντώνης  Καπνισάκης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος

Θέμα 32ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πλατανιά, ως συνδιοργανωτής, με την Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης, καθώς και με άλλους φορείς του Ν. Χανίων, της εκπαιδευτικής δράσης cine – Μαθήματα και του 7ου Κινηματογραφικού Φεστιβάλ Χανίων, που θα διεξαχθούν 23/10/2019 έως 2/11/2019 στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων

Εισηγητής: κ. Αντώνης  Καπνισάκης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος

Θέμα 33ο: Ορισμός αντιπροσώπων Δήμου Πλατανιά, με τους αναπληρωτές τους στον Σύνδεσμο  “ΤΑ ΟΜΟΡΦΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ”

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 34ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Μητρόπουλο Γεώργιο του Κων/νου, κάτοικο Παλαιών Ρουμάτων της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 35ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην κ. Κουκουράκη Στυλιανή του Γεωργίου, κάτοικο Τ.Κ. Πρασέ της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 36ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Δρακάκη Δράκο του Εμμανουήλ, κάτοικο Τ.Κ. Μεσκλών της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 37ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Μαυρομματάκη Εμμανουήλ, του Δημητρίου κάτοικο Τ.Κ. Ουρθουνίου της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 38ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Σινιοράκη Ευάγγελο του Ελευθερίου, κάτοικο Τ.Κ. Σκινέ της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 39ο: Τροποποίηση Καταστατικού ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Ν. Χανίων

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 40ο: Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης  Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 41ο: Συμμετοχή Δήμου Πλατανιά, ως συνδιοργανωτής, με τον Εξωραϊστικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Πρασέ (Ο Γέρος Σπήλιος) στην “ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΣΤΑΝΟΥ 2019“, που θα γίνει στις 28 Οκτωβρίου 2019 στην Τοπική Κοινότητα Πρασέ, Δημοτικής Ενότητας Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Κανένα σχόλιο

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register

Επιστροφή στην κορυφή

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο