Με την υπ’ αρ. 2443/16-12-2017 (ΑΔΑ: 6ΧΒ4ΟΡ1Θ-Ν4Ε) απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 4881/Β/29-12-2017) εγκρίθηκε η με αρ. 13/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων,…

Περισσοτερα