Δύο νέα προγράμματα για ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε πρόσφατα την προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014 – 2020) «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων» με προϋπολογισμό 400 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, ανακοίνωσε και τη Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση», που στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

Αναλυτικότερα:

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Προϋπολογισμός της Δράσης: 400 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Δικαιούχοι της Δράσης: Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Επενδυτικά σχέδια και επιδότηση: Επενδυτικά σχέδια από 20.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ.

Επιδότηση από: 50% έως 65%. Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων.

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας

• Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων.
• Ενέργεια.
• Εφοδιαστική Αλυσίδα.
• Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ).
• Περιβάλλον.
• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).
• Υγεία.
• Υλικά – Κατασκευές.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

• να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.
• να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)».
• να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Επιδοτούμενες δαπάνες

• Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου.
• Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 100% του επενδυτικού σχεδίου.
• Συσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 25% του επενδυτικού σχεδίου.
• Ψηφιακή Προβολή.
• Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες.
• Μεταφορικά Μέσα.
• Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό).

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Χρόνος υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων

Μέχρι εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής:  Mετατίθεται από τις 6 Φεβρουαρίου 2019 για την 20ή Φεβρουαρίου 2019, με ώρα έναρξης στις 10 π.μ. 

• Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.
• Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται:

– στο λιανικό εμπόριο.
– στην παροχή υπηρεσιών εστίασης.
– την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης – κοινωνικής μέριμνας.

προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Προϋπολογισμός της Δράσης: 60 εκατ. ευρώγια το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Δικαιούχοι της Δράσης: Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση: Επενδυτικά σχέδια από 10.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ. Επιδότηση: 50%.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει αθροιστικά να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

• να έχουν την ιδιότητα των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων.
• να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.
• να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)», ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών (3) αυτών διαχειριστικών χρήσεων.
• να έχουν το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, κατ’ ελάχιστον:
– 1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου,
– 2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και
– 5 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας.

Επιδοτούμενες δαπάνες

• Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος έως 100% του επενδυτικού σχεδίου. Παρεμβάσεις για:
– εξοικονόμηση ενέργειας
– αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας
– διευκόλυνση προσβασιμότητας ΑμεΑ

• Μηχανήματα – εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για:
– εξοικονόμηση ενέργειας
– αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης
– προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ

• Μεταφορικά μέσα
– μέχρι 25.000 ευρώ και έως 30% του επενδυτικού σχεδίου για επιχειρήσεις λιανεμπορίου – εστίασης
– έως 100% για επιχειρήσεις εκπαίδευσης – κοινωνικής μέριμνας

• Ψηφιακή Προβολή
• Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών
• Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)/
• Δαπάνες Μελετών/Κατάρτισης/Παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Χρόνος υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων: Μέχρι εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υλοποιήσουν το 30% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Περίοδος υποβολής
• 27 Φεβρουαρίου 2019. Οι αιτήσεις για τη δράση αυτή θα μπορούν να υποβάλλονται έως τις 9 Μαΐου 2019, καθώς μετατέθηκε και η προθεσμία λήξης υποβολής των αιτήσεων που αρχικά είχε ορισθεί να είναι η 19η Απριλίου 2019.

Κανένα σχόλιο

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register

Επιστροφή στην κορυφή

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο