Ποιοι εξαιρούνται από την ασφάλιση στον κλάδο υγείας του ΕΦΚΑ

Οι ασφαλισμένοι για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους κλάδους υγείας πέντε ταμείων, δηλαδή του ΕΔΟΕΑΠ, της  Υγειονομικής Υπηρεσίας της ΕΥΔΑΠ, του Ταμείου Υγείας Προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας, του Αλληλοβοηθητικού Ταμείου Περίθαλψης του Συλλόγου Υπαλλήλων της Τραπέζης Ελλάδος και του ταμείου Υγείας των Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, εξαιρούνται από την ασφάλιση στον κλάδο υγείας του ΕΦΚΑ και δεν είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές.

Αυτό αναφέρεται ρητά στη νέα εγκύκλιο που εξέδωσε ο ΕΦΚΑ, στην οποία τονίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία «ουδείς δύναται να είναι ασφαλισμένος συγχρόνως σε περισσότερους, του ενός, Οργανισμούς Ασφαλίσεως Ασθενείας».

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με συγκεκριμένες διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου (άρθρο 36, παρ.8 του ν.4387/2016), σε περίπτωση παράλληλης ασφάλισης για υγειονομική περίθαλψη αφενός σε εντασσόμενο στον ΕΦΚΑ φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό και αφετέρου σε μη εντασσόμενο στον ΕΦΚΑ φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό, ο ασφαλισμένος του ΕΦΚΑ διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει, αφού υποβάλει τη σχετική αίτηση, την ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη στον φορέα που βρίσκεται εκτός του ΕΦΚΑ καταβάλλοντας την προβλεπόμενη εισφορά.

ΠΟΤΕ ΑΡΧΙΖΕΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο ως ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των συγκεκριμένων διατάξεων ορίζεται η 1η Ιανουαρίου του 2017, δηλαδή η ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του ΕΦΚΑ. Στο πεδίο εφαρμογής των ως άνω διατάξεων, περί εξαίρεσης, εμπίπτουν οι ασφαλισμένοι που υπάγονται για κλάδο υγείας στον ΕΦΚΑ, εφόσον πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

  • Ασφαλίζονται παράλληλα στον κλάδο υγείας των πιο κάτω φορέων, οι οποίοι νοούνται ως φορείς ασθενείας και δεν έχουν ενταχθεί στον ΕΦΚΑ:

– Τομέας Υγείας και Περίθαλψης του ΕΔΟΕΑΠ
– Υγειονομική Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ
– Ταμείο Υγείας Προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας
– Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περίθαλψης του Συλλόγου Υπαλλήλων της Τραπέζης Ελλάδος
– Λογαριασμός Υγείας των Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

  • Καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές για τον οικείο κλάδο στους ως άνω φορείς.

Το δικαίωμα εξαίρεσης υπάρχει και στις περιπτώσεις λόγω ασφάλισης ή συνταξιοδότησης, από άμεσο δικαίωμα ή λόγω θανάτου, στους πιο πάνω φορείς.

ΕΝΑΡΞΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ 

Στις περιπτώσεις που υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ και πληρούνται οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις ισχύουν τα εξής:

  • Η εξαίρεση των ασφαλισμένων από την καταβολή εισφορών κλάδου υγείας του ΕΦΚΑ αρχίζει από την πρώτη του μήνα υποβολής της αίτησης, εφόσον το αίτημα υποβληθεί κατά την εγγραφή ή κατά την έναρξη ασφάλισης. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβληθεί μεταγενέστερα από την έναρξη της παράλληλης ασφάλισης, η εξαίρεση αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα.
  • Η διάρκεια της χορηγούμενης εξαίρεσης, για τους ενεργούς ασφαλισμένους, είναι δωδεκάμηνη, και λήγει την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του δωδέκατου μήνα.
  • Για τους συνταξιούχους, από δική τους απασχόληση ή λόγω θανάτου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της χορηγούμενης εξαίρεσης θα είναι αντίστοιχη της διάρκειας της συνταξιοδότησης.
  • Δυνατότητα παράτασης της εξαίρεσης παρέχεται εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα εντός (12) δώδεκα μηνών από τη λήξη της προηγούμενης εξαίρεσης.

Στην περίπτωση αυτή, οι προϋποθέσεις θα πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης εξαίρεσης, προκειμένου να καλυφθεί αναδρομικά η νέα δωδεκάμηνη περίοδος. Σε διαφορετική περίπτωση (μη συνδρομή των προϋποθέσεων), η εξαίρεση αρχίζει από την πρώτη του επομένου μήνα, κατά τα προαναφερόμενα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΕΦΚΑ (5/2019), για την άσκηση του δικαιώματος εξαίρεσης από τον κλάδο υγείας απαιτείται η υποβολή σχετικού αιτήματος από τον ασφαλισμένο. Το αίτημα υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες ΕΦΚΑ και συνοδεύεται από βεβαίωση ασφάλισης στον κλάδο υγείας του εκτός ΕΦΚΑ φορέα. Από τη βεβαίωση θα πρέπει να προκύπτουν:

  • η προέλευση του δικαιώματος ασφάλισης κλάδου υγείας (υποχρεωτική ασφάλιση, συνταξιοδότηση από άμεσο δικαίωμα ή λόγω θανάτου) και οι κλάδοι ασφάλισης των παροχών
  • το χρονικό διάστημα ασφαλιστικής κάλυψης στον κλάδο υγείας του οικείου φορέα και ενδεχόμενη ημερομηνία λήξης αυτής (π.χ. προσωρινή σύνταξη)
  • η καταβολή εισφορών ή διενέργεια κρατήσεων υπέρ του κλάδου

Μετά την υποβολή της αίτησης και τον έλεγχο της προσκομισθείσας βεβαίωσης, εκδίδεται απόφαση εξαίρεσης από τον κλάδο υγείας, η οποία επιδίδεται ή κοινοποιείται στον ασφαλισμένο. Σε περίπτωση διακοπής της εξαίρεσης σε χρόνο διαφορετικό από αυτόν που είχε οριστεί με την αρχική απόφαση, ο ασφαλισμένος υποχρεούται να ενημερώσει τις οικείες υπηρεσίες ΕΦΚΑ, υποβάλλοντας αίτημα και νέα βεβαίωση. Στη συνέχεια εκδίδεται τροποποιητική απόφαση με την οποία οριστικοποιείται το χρονικό διάστημα εξαίρεσης.

ΤI ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Για τη διαχείριση των εκκρεμών αιτημάτων εξαίρεσης από τον κλάδο υγείας του ΕΦΚΑ, η εγκύκλιος επισημαίνει τα εξής:

Αποφάσεις εξαίρεσης που έχουν εκδοθεί πριν από τις 31/12/2016 και ο χρόνος εξαίρεσης εκτείνεται μετά την 1/1/2017, εξετάζονται σύμφωνα με την παρούσα και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, η εξαίρεση συνεχίζεται επί ΕΦΚΑ για το υπολοιπόμενο χρονικό διάστημα. Για τυχόν συνέχιση της εξαίρεσης μετά τη λήξη του ως άνω διαστήματος, αναζητούνται δικαιολογητικά και ακολουθείται η διαδικασία σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει η παρούσα. Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μετά την 1/1/2017 εξετάζονται σύμφωνα με την παρούσα.

Η εγκύκλιος εφιστά την προσοχή των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την εφαρμογή των ανωτέρω, καθώς πλέον η εξαίρεση εισφορών κλάδου υγείας διενεργείται μόνο στις περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης στους ως άνω, εκτός ΕΦΚΑ, φορείς και σύμφωνα με τις οδηγίες της νέας εγκυκλίου. Οι προγενέστερες διατάξεις και εγκύκλιες οδηγίες, σύμφωνα με τις οποίες χορηγούνταν εξαίρεση κλάδου υγείας λόγω παράλληλης ασφάλισης μεταξύ των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών, δεν έχουν από 1ης/1/2017 εφαρμογή.

Δείτε ΕΔΩ την εγκύκλιο

Κανένα σχόλιο

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register

Επιστροφή στην κορυφή

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο