Σήμερα η τελευταία συνεδρίαση του απερχόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης

Η τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την παρούσα σύνθεση θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Δευτέρα 19 Αυγούστου 2019, στις 14:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης (πλατεία Ελευθερίας).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη.

1. ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1.1 Πέμπτη (5η) Τροποποίηση Σχεδίου Δράσης έτους 2019 της Περιφέρειας Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ.

– (εισηγήτρια η κα Δασκαλάκη Χρύσα Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ).

2.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ

2.1 Εκτέλεση προϋπολογισμού ΠΚ Β’ Τριμήνου 2019, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ.

– (εισηγήτρια η κα Λιονή Μαίρη Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου).

2.2 Συμβάσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη εποχικών ή άλλων παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοίκησης ΠΚ.

-(εισηγήτρια η κα Ελευθερίου Χρύσα Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ)

3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

3.1 Έγκριση σύναψης σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Αρχανών- Αστερουσίων και Περιφέρειας Κρήτης για την εκτέλεση δημοσίου δασοτεχνικού έργου στη θέση «ΑΜΠΑΣ», της Τ.Κ. Παρανύμφων του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.

3.2 Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακή σήμανση) για τον αποκλεισμό των υφιστάμενων κλάδων και τμήματος της συνδετήριας οδού στο έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΟΥΝΑΒΩΝ», Αναδόχου: «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.

– (εισηγήτρια η κα Ιερωνυμάκη Κέτη, Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ).

3.3 Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της Διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την επιλογή αναδόχου, με σκοπό τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΤΗΣ, ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ ΣΗΤΕΙΑΣ» προεκτιμώμενης αμοιβής 50.000,00 € (με ΦΠΑ),σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 190566/5-8-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Λασιθίου.

– (εισηγήτρια η κα Πετράκη Πελαγία Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου)

3.4 Έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του άρθρου 52 του Νόμου 4412/2016 με τίτλο: «Τεχνικός Σύμβουλος για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων» σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 32 παρ.2.γ (Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση) και 32Α παρ. β του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με το Ν. 4605/2019 άρθρο 43, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.

3.5 Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς υποχρεωτική χρήση Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2 (γ) και 32Α παρ. β του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με το Ν. 4605/2019 άρθρο 43 (ΦΕΚ Α52/01-04-2019), λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την ανάθεση της Μελέτης του έργου με τίτλο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΜΕΣΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Κρήτης (ΣΑΕΠ802 με Κ.Α. 2019ΕΠ80200006) προϋπολογισμού 500.000,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.

3.6 Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς υποχρεωτική χρήση Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2 (γ) και 32Α παρ. β του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με το Ν. 4605/2019 άρθρο 43 (ΦΕΚ Α52/01-04-2019), λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την ανάθεση της Μελέτης του έργου με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 2019», ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΕΡΓΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΙΣΣΑΜΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΧΑΝΙΩΝ”», που χρηματοδοτείται από το Σχέδιο Δράσης της Περιφέρειας Κρήτης (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ με κωδ. έργου 03.09.19.001) προϋπολογισμού 67.737,85 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.

– ( εισηγητής ο κ. Βουλγαράκης Απόστολος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων).

3.7 Έγκριση για την διενέργεια διαδικασίας σύναψης σύμβασης εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη αντιμετώπισης βραχοπτώσεων στην Παλαιά Εθνική οδό», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου.

3.8 Έγκριση για την διενέργεια διαδικασίας σύναψης σύμβασης εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη αντιμετώπισης βραχοπτώσεων και στο οδικό τμήμα Ε.Ο. 14 Ρέθυμνο – Ρουσσοσπίτι και συνδεόμενοι δρόμοι», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου.

3.9 Έγκριση για την διενέργεια διαδικασίας σύναψης σύμβασης εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη αποκατάστασης κατολισθήσεων στο δρόμο   Ε.Ο.3-Καρέ-Σελί-Μύρθιος-Ε.Ο.13», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου.

3.10 Έγκριση για την διενέργεια διαδικασίας σύναψης σύμβασης εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη αποκατάστασης κατολισθήσεων στα οδικά τμήματα  Άγιος Κωνσταντίνος – Ρούστικα, Καλονύχτη – Παλαίλημνο – Σαϊτούρων – Ε.Ο.5, Κάστελλου – Ανω Βαλσαμόνερου – Σαϊτούρων – Ε.Ο.5, Άγιος Ανδρέας – Άνω Βαλσαμόνερο – Ε.Ο.7», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου.

3.11 Έγκριση για την διενέργεια διαδικασίας σύναψης σύμβασης εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη αντιμετώπισης κατολισθήσεων και αποκατάστασης προσβασιμότητας οδικού τμήματος Β.Ο.Α.Κ.- Επισκοπή – Μυριοκέφαλα», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου.

3.12 Έγκριση για την διενέργεια διαδικασίας σύναψης σύμβασης εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη αντιμετώπισης κατολισθήσεων και καταπτώσεων στο οδικό τμήμα Ρέθυμνο-Αρμένοι-Σπήλι- Αγία Γαλήνη», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου.

3.13 Έγκριση για την διενέργεια διαδικασίας σύναψης σύμβασης εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη αποκατάστασης προσβασιμότητας οδού Ασώματος- Ιερά Μονή Πρέβελη», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου.

3.14 Έγκριση για την διενέργεια διαδικασίας σύναψης σύμβασης εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη αντιμετώπισης κατολισθήσεων και αποκατάστασης προσβασιμότητας τμημάτων επαρχιακού οδικού δικτύου περιοχής δήμου Μυλοποτάμου», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου.

3.15 Έγκριση για την διενέργεια διαδικασίας σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την ωρίμανση μελετών και έργων της ΠΕ Ρεθύμνης», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου.

3.16 Έγκριση για την διενέργεια διαδικασίας σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για τις μελέτες οριοθέτησης – διευθέτησης των ρεμάτων ΠΕ Ρεθύμνης», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου.

3.17 Έγκριση για την διενέργεια διαδικασίας σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την αποτύπωση και έλεγχο υπογειοποιημένων τμημάτων ρεμάτων οικισμών της Π.Ε.Ρεθύμνης και για τις μελέτες οριοθέτησης διευθέτησης αυτών», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου.

– (εισηγήτρια η κα Λιονή Μαρία Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου)

3.18 Έγκριση του διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, για την επιλογή αναδόχου,με σκοπό τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΝΟΤΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΙΛΑΛΗΜΑΤΑ ΕΩΣ ΣΗΤΕΙΑ » προεκτιμώμενης αμοιβής 2.010.706,90 € (με ΦΠΑ), σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 199624/14-8-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Λασιθίου.

– (εισηγήτρια η κα Πετράκη Πελαγία Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου)

4. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

4.1 Αποδοχή υλοποίησης του νέου Ευρωπαϊκού Έργου “Design Thinking for Entrepreneurship in Agri-food Sector- Σχεδιασμός Σκέψης  για την Επιχειρηματικότητα στον Αγροδιατροφικό Τομέα-DTRaIN”, στο πλαίσιο των Στρατηγικών Συμπράξεων ΚΑ2, Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Erasmus+ 2019, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ.

4.2 Αποδοχή υλοποίησης του νέου Ευρωπαϊκού Έργου “Responsible Research and Innovation Ecosystems at Regional Scale for Intelligent Cities, Transport and Energy – Έξυπνες Πόλεις, Μεταφορές και Ενέργεια.Υπεύθυνα Οικοσυστήματα Έρευνας και Καινοτομίας σε Περιφερειακό Επίπεδο” – RRI2SCALE, του Χρηματοδοτικού Πλαισίου Horizon 2020, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ.

4.3 Αποδοχή υλοποίησης του νέου Ευρωπαϊκού Έργου “New approaches for seismic improvement and renovation of Adriatic and Ionian historic urban centers-Νέες προσεγγίσεις για τη βελτίωση της σεισμικής συμπεριφοράς και την ανακαίνιση ιστορικών αστικών κέντρων της περιοχής Αδριατικής – Ιονίου-ADRISEISMIC” του Χρηματοδοτικού Πλαισίου ADRION, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ.

– (εισηγητής ο κ. Αλεξάκης Γιώργος εντεταλμένος ΠΣ σε ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα)

Κανένα σχόλιο

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register

Επιστροφή στην κορυφή

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο